Skip to content

Regulamin Sklepu

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Język Filmu – https://jezykfilmu.pl/sklep/ od Szymona Kołodziejczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X Generation Film Factory Szymon Kołodziejczyk, ul. Stalowa 16A/1, 03-426 Warszawa, numer NIP 588-198-30-27.
2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu produktów cyfrowych w sklepie internetowym Język Filmu. Klientem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
b. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
c. Sprzedawca – Szymon Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X Generation Film Factory Szymon Kołodziejczyk, ul. Stalowa 16A/1, 03-426 Warszawa, numer NIP 588-198-30-27;
d. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://jezykfilmu.pl/sklep/;
e. Warsztaty – zestaw usług składających się na warsztaty/szkolenia/konsultacje o tematyce związanej z produkcją video, animacji, czy multimediów, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;
f. Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Warsztatów, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Warsztatów. Oferta zawiera cenę za udział w Warsztatach, program, liczbę godzin;
g. Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy o świadczenie usług dot. Warsztatu pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;
h. Uczestnik – jedna osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
i. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
3. Sklep oferuje w sprzedaży za pomocą sieci Internet materiały w formie cyfrowej, np. szablony multimedialne do wykorzystania w pracy twórczej (animacje, video, materiały na social media i transmisje live) – dalej zwane materiałami stockowymi; e-booki w formacie PDF lub innym powszechnie przyjętym jako plik do odczytu i druku (poradnik, książka, kurs, kalendarz, notatnik lub inne materiały dla twórców) lub wideo-poradnik (tutorial) – dalej zwane materiałami edukacyjnymi. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów do pobrania w formie elektronicznej.
4. Szczegółowe informacje o produktach i o Warsztatach znajdują się na stronie internetowej https://jezykfilmu.pl/sklep/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
5. Klient oraz Uczestnik może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w Ust. 2c oraz drogą elektroniczną na adres e-mail:
6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów i Uczestników, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą dokonywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17. Realizacja złożonych zamówień na materiały w formie cyfrowej dokonywana jest od razu po zaksięgowaniu wpłaty, a w przypadku realizacji Warsztatów – po zaksięgowaniu wpłaty i po uprzednim ustaleniu terminów pomiędzy Uczestnikiem i Sprzedającym w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§2
Warunki korzystania z usługi

1. By móc skorzystać z funkcjonalności Sklepu Klient lub Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
c. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej dostępnej wersji);
d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci formularza zamówienia, formularza kontaktowego, newslettera i konta użytkownika. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient lub Uczestnik może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi konta użytkownika oraz newslettera wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy (). Klient lub Uczestnik może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi konta użytkownika oraz newslettera w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§3
Zawieranie umów – zakup produktów cyfrowych

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane oraz różnej kompresji plików, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu umieszcza oprócz zdjęcia opis produktu. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Następnie ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość produktów. W tym miejscu Klient ma możliwość wpisania Kodu Kuponu, który odpowiednio obniży cenę produktu.
6. Następnie Klient klika przycisk „Przejdź do płatności”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia oraz możliwych form płatności.
7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
9. Klient przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, dane dot. działalności gospodarczej.
10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
11. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
12. Warunkiem skorzystania z formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
13. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia i przekazanie do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia, określenie warunków udzielonej licencji na wykorzystanie plików.
14. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury. Wolę otrzymania faktury Klient wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. Faktura będzie dostarczona za pomocą wiadomości e-mail do pięciu dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty i z datą zaksięgowania wpłaty.
15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4
Składanie Zamówień

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Warsztaty na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Sprzedawcą.
2. Warsztaty odbywają się stacjonarnie lub online, za pośrednictwem narzędzia MS Teams, Google Meet, Skype lub innym, ustalonym przez Strony, w terminach wspólnie ustalonych przez Strony.
3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Sprzedawcy bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
4. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
5. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
a. Aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Następnie ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość produktów jeżeli kupuje Warsztaty dla więcej niż jednej osoby. W tym miejscu Klient ma możliwość wpisania Kodu Kuponu, który odpowiednio obniży cenę produktu.
b. Następnie Uczestnik klika przycisk „Przejdź do płatności”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu i metodach płatności.
c. Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
d. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
6. Uczestnik przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do zapisania Uczestnika na Warsztaty oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, dane dot. działalności gospodarczej.
7. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Warsztatów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych Sprzedawcy, termin ważności zakupionej usługi Warsztatów oraz informacje o dalszych krokach niezbędnych do przeprowadzenia Warsztatów.
8. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
9. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wiadomości e-mail. Wolę otrzymania faktury Klient wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. Faktura będzie dostarczona za pomocą wiadomości e-mail do pięciu dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
10. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej kwoty wynagrodzenia za Warsztaty dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Sprzedawcą.
11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej Sklepu;
b. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 7.
13. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
14. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Sprzedawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Warsztaty do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§5
Terminy i sposoby płatności

1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za Zamówienie oraz zakupione produkty cyfrowe:
a. Szybki e-przelew.
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 15 minut od momentu dokonania zakupu.

§6
Sposoby i koszty dostawy

1. Produkty cyfrowe są przesyłane Klientowi na wskazany przez niego podczas zakupu adres e-mail.
2. Dostawa zakupionych produktów cyfrowych następuje do dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności Klienta.

§7
Zasady udziału w Warsztatach

1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Warsztatów każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Warsztatów.
2. W jednym spotkaniu warsztatowym może uczestniczyć tylko jedna osoba.
3. Czas spotkania warsztatowego określony jest w Ofercie.
4. Uczestnik ma 30 dni od dnia dokonania zakupu, na wykorzystanie wszystkich spotkań w ramach Warsztatów.
5. Sprzedawca i Uczestnik ustalają wspólnie terminy poszczególnych spotkań, w trybie wymiany wiadomości e-mail. W pierwszej wiadomości e-mail Uczestnik zobowiązany jest do podania kodu potwierdzającego zawarcie umowy o świadczenie usług dot. Warsztatów.
6. Warsztaty w formie stacjonarnej mogą odbyć się wyłącznie na terenie M.St. Warszawy.
7. W przypadku braku możliwości odbycia umówionego spotkania, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy najpóźniej do 24h do rozpoczęcia spotkania. W przypadku braku terminowego poinformowania lub braku obecności Uczestnika – spotkanie uważa się za odbyte, a usługę za zrealizowaną.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas Warsztatów.
9. Warsztaty są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju usług, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników.
10. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Warsztatach, jeżeli nie wziął udziału w Warsztatach z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi lub Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
2. Klient lub Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient lub Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Klienta lub Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Klienta lub Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zorganizowania Warsztatów, które było przedmiotem umowy łączącej Uczestnika i Usługodawcę, niezależnie od faktu czy Uczestnik w w/w Warsztatach wziął udział.

§9
Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały na stronie internetowej Język Filmu, w tym stronie Sklepu, program Warsztatów, wszelkie materiały z nimi związane, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje i materiały, prezentowane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu, w wiadomościach z Klientem, newsletterze, w materiałach, w tym materiałach reklamowych i dydaktycznych oraz podczas Warsztatów stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej Język Filmu, w tym stronie Sklepu oraz Warsztatów materiałów (innych niż materiały zakupione przez Klienta), wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy.
3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
4. Zasady korzystania z materiałów stockowych określone są w Licencji, która stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
5. Klient uprawniony jest do korzystania z materiałów edukacyjnych wyłącznie do użytku osobistego, tj. wyłącznie Klient może korzystać z zakupionych materiałów edukacyjnych i nie wolno mu ich w żaden sposób rozpowszechniać lub przekazywać osobom trzecim.

§10
Umowy zawierane z przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami lub Uczestnikami będącymi przedsiębiorcami.
2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§11
Reklamacja produktu
(rękojmia za wady)

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów lub Uczestników będących Konsumentami.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów oraz świadczenia usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu lub realizacji usługi. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: lub pocztą na adres Sprzedawcy.
4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a. imię i nazwisko kupującego;
b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
c. dołączony dowód zakupu produktu lub usługi (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
d. dokładne oznaczenie reklamowanego produktu lub usługi;
e. wskazanie wady opisującej niezgodność produktu lub usługi z umową i daty jej wystąpienia;
f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.

§12
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2022.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: X Generation Film Factory Szymon Kołodziejczyk, ul. Stalowa 16A/1, 03-426 Warszawa
– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …..
– Data zawarcia umowy …..
– Data odbioru produktów …..
– Imię i nazwisko konsumenta …..
– Adres konsumenta …..
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …..

LICENCJA

Licencja stanowi integralną część Regulaminu i odnosi się do wybranych produktów Sklepu – produktów stockowych. Korzystanie przez Użytkownika z produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu w ramach Licencji podlega następującym warunkom:

1. Z produktu może korzystać jeden Użytkownik (np. twórca prywatny, freelancer, Youtuber, osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, osoba prawna). Oznacza to, że jeżeli produkt został zakupiony przez przedsiębiorstwo, w którym pracuje wielu twórców, to każdy z nich może korzystać z produktu na dowolnym komputerze w/w. przedsiębiorstwa. Jeżeli produkt został zakupiony przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników lub osobę prywatną, to może ona korzystać z produktu w ramach swojej pracy twórczej na każdym własnym komputerze.

2. Licencja daje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z nabytej pracy. Oznacza to, że z pracy może korzystać na zasadach określonych w Licencji każdy, kto nabył do tego prawa, a także to, że Użytkownik nie może przenosić licencji produktów na innego twórcę ani odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać płatnie lub nieodpłatnie produktów.

3. Użytkownik może używać produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu włączając je do utworzonej przez siebie treści. Użytkownik nie może używać produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu jako własnych produktów i traktować ich jako własnej pracy twórczej. Oznacza to, że zakupiony przez Użytkownika produkt może być wyłącznie częścią treści powstałej w wyniku jego własnej pracy twórczej.

4. Użytkownik może przekazywać odpłatnie lub nieodpłatnie podmiotom trzecim treści powstałe w wyniku własnej pracy twórczej, w której umieścił treści cyfrowe Sklepu Język Filmu. Przy tak powstałych produktach Użytkownik określa własne warunki dystrybucji. Oznacza to, że może on sprzedawać własne produkty, w których użył produktów Język Filmu swoim klientom, pod warunkiem wypełnienia warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. Treści, które użytkownik tworzy z wykorzystaniem produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu mogą być wykorzystywane w krajowych i międzynarodowych produkcjach telewizyjnych, w filmach (np. kinowych, telewizyjnych, internetowych, niezależnych, korporacyjnych, reklamowych, edukacyjnych), w transmisjach na żywo, na profilach social media (np. Facebook, Instagram, TikTok), na kanałach Youtube, na stronach internetowych, w aplikacjach (np. mobilnych, webowych), w grach, w dokumentach elektronicznych (np. prezentacje), w dokumentach drukowanych.

6. Produkty cyfrowe Sklepu Język Filmu mogą być wykorzystane w dowolnej liczbie produkcji Użytkownika. Oznacza to, że może on danego produktu Sklepu Język Filmu użyć w wielu własnych produkcjach i na różnych komputerach w swojej działalności dla wielu swoich klientów.

7. Nie ma ograniczeń w liczbie kopii produktów powstałych w wyniku pracy twórczej Użytkownika o ile treść produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu stanowi jedynie część tej pracy. Oznacza to, że praca stworzona z wykorzystaniem produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu może być rozpowszechniania wielokrotnie odpłatnie lub nieodpłatnie na różnych polach eksploatacji. Wyjątek stanowi produkt, o którym mowa w punkcie 10.

8. Użytkownik nie może redystrybuować treści produktów Sklepu Język Filmu. Oznacza to, że zakupione produkty nie mogą być odsprzedawane w takiej formie w jakiej są lub nieznacznie zmodyfikowanej i wówczas gdy nie stanowią części własnej pracy twórczej. Zmiany formatu pliku, wielkości treści, przycinania treści, zmiany kolorów treści, spłaszczania (warstw), odwracania czy obracania nie traktuje się jako własnej pracy twórczej. Treści z takimi zmianami nie można rozpowszechniać jako własnego produktu.

9. Użytkownik nie może reklamować i świadczyć usługi dostosowywania treści produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu. Produkty cyfrowe Sklepu są przeznaczone jedynie dla twórców i mogą tylko przez te podmioty być wykorzystywane. Oznacza to, że Użytkownik nie może świadczyć usługi konwertowania produktów cyfrowych Język Filmu na inny format lub dokonywać nieznacznych zmian, jak np. zmiana koloru, przycinanie, skalowanie, obracanie, spłaszczanie (warstw) i sprzedawać jako gotowego produktu. Użytkownik nie może także reklamować i świadczyć usługi dokonywania drobnych zmian, jak np. zmiana logo w treściach cyfrowych Sklepu Język Filmu jeżeli stanowić to ma jedyną usługę jego działalności. Takie usługi nie oznaczają pracy twórczej, a redystrybucję treści.

10. Użytkownik nie może tworzyć żadnych treści stockowych, tj. produktów z możliwością wykorzystania w kolejnych produktach, ani żadnych konkurencyjnych produktów w oparciu o treść produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu. Oznacza to, że nie może on sprzedawać takiego produktu klientom jako produktu stockowego.

11. Produkty cyfrowe zakupione w Sklepie nie mogą być reklamowane jako produkt Użytkownika. Oznacza to, że nie może on produktu cyfrowego Sklepu Język Filmu przedstawiać jako własnej pracy twórczej.

12. Warunki niniejszej Licencji obowiązują do wygaśnięcia umowy. Niniejsza Licencja wygasa automatycznie bez powiadomienia przez posiadacza praw autorskich w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z jej warunków. W przypadku wypowiedzenia Licencji Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z treści produktów cyfrowych Język Filmu i zniszczyć wszystkie ich kopie oraz usunąć produkty ze stworzonych i rozpowszechnionych przez siebie dzieł pod rygorem narażenia się na odpowiedzialność prawną.

Aktualności w moim życiu
Ciekawostki filmowe

Skróty materiałów
Piszę o filmach

Dyskutujemy o filmach
Materiały główne