Skip to content

Licencja Stock

Licencja stanowi integralną część Regulaminu i odnosi się do wybranych produktów Sklepu – produktów stockowych. Korzystanie przez Użytkownika z produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu w ramach Licencji podlega następującym warunkom:

1. Z produktu może korzystać jeden Użytkownik (np. twórca prywatny, freelancer, Youtuber, osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, osoba prawna). Oznacza to, że jeżeli produkt został zakupiony przez przedsiębiorstwo, w którym pracuje wielu twórców, to każdy z nich może korzystać z produktu na dowolnym komputerze w/w. przedsiębiorstwa. Jeżeli produkt został zakupiony przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników lub osobę prywatną, to może ona korzystać z produktu w ramach swojej pracy twórczej na każdym własnym komputerze.

2. Licencja daje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z nabytej pracy. Oznacza to, że z pracy może korzystać na zasadach określonych w Licencji każdy, kto nabył do tego prawa, a także to, że Użytkownik nie może przenosić licencji produktów na innego twórcę ani odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać płatnie lub nieodpłatnie produktów.

3. Użytkownik może używać produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu włączając je do utworzonej przez siebie treści. Użytkownik nie może używać produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu jako własnych produktów i traktować ich jako własnej pracy twórczej. Oznacza to, że zakupiony przez Użytkownika produkt może być wyłącznie częścią treści powstałej w wyniku jego własnej pracy twórczej.

4. Użytkownik może przekazywać odpłatnie lub nieodpłatnie podmiotom trzecim treści powstałe w wyniku własnej pracy twórczej, w której umieścił treści cyfrowe Sklepu Język Filmu. Przy tak powstałych produktach Użytkownik określa własne warunki dystrybucji. Oznacza to, że może on sprzedawać własne produkty, w których użył produktów Język Filmu swoim klientom, pod warunkiem wypełnienia warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. Treści, które użytkownik tworzy z wykorzystaniem produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu mogą być wykorzystywane w krajowych i międzynarodowych produkcjach telewizyjnych, w filmach (np. kinowych, telewizyjnych, internetowych, niezależnych, korporacyjnych, reklamowych, edukacyjnych), w transmisjach na żywo, na profilach social media (np. Facebook, Instagram, TikTok), na kanałach Youtube, na stronach internetowych, w aplikacjach (np. mobilnych, webowych), w grach, w dokumentach elektronicznych (np. prezentacje), w dokumentach drukowanych.

6. Produkty cyfrowe Sklepu Język Filmu mogą być wykorzystane w dowolnej liczbie produkcji Użytkownika. Oznacza to, że może on danego produktu Sklepu Język Filmu użyć w wielu własnych produkcjach i na różnych komputerach w swojej działalności dla wielu swoich klientów.

7. Nie ma ograniczeń w liczbie kopii produktów powstałych w wyniku pracy twórczej Użytkownika o ile treść produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu stanowi jedynie część tej pracy. Oznacza to, że praca stworzona z wykorzystaniem produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu może być rozpowszechniania wielokrotnie odpłatnie lub nieodpłatnie na różnych polach eksploatacji. Wyjątek stanowi produkt, o którym mowa w punkcie 10.

8. Użytkownik nie może redystrybuować treści produktów Sklepu Język Filmu. Oznacza to, że zakupione produkty nie mogą być odsprzedawane w takiej formie w jakiej są lub nieznacznie zmodyfikowanej i wówczas gdy nie stanowią części własnej pracy twórczej. Zmiany formatu pliku, wielkości treści, przycinania treści, zmiany kolorów treści, spłaszczania (warstw), odwracania czy obracania nie traktuje się jako własnej pracy twórczej. Treści z takimi zmianami nie można rozpowszechniać jako własnego produktu.

9. Użytkownik nie może reklamować i świadczyć usługi dostosowywania treści produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu. Produkty cyfrowe Sklepu są przeznaczone jedynie dla twórców i mogą tylko przez te podmioty być wykorzystywane. Oznacza to, że Użytkownik nie może świadczyć usługi konwertowania produktów cyfrowych Język Filmu na inny format lub dokonywać nieznacznych zmian, jak np. zmiana koloru, przycinanie, skalowanie, obracanie, spłaszczanie (warstw) i sprzedawać jako gotowego produktu. Użytkownik nie może także reklamować i świadczyć usługi dokonywania drobnych zmian, jak np. zmiana logo w treściach cyfrowych Sklepu Język Filmu jeżeli stanowić to ma jedyną usługę jego działalności. Takie usługi nie oznaczają pracy twórczej, a redystrybucję treści.

10. Użytkownik nie może tworzyć żadnych treści stockowych, tj. produktów z możliwością wykorzystania w kolejnych produktach, ani żadnych konkurencyjnych produktów w oparciu o treść produktów cyfrowych Sklepu Język Filmu. Oznacza to, że nie może on sprzedawać takiego produktu klientom jako produktu stockowego.

11. Produkty cyfrowe zakupione w Sklepie nie mogą być reklamowane jako produkt Użytkownika. Oznacza to, że nie może on produktu cyfrowego Sklepu Język Filmu przedstawiać jako własnej pracy twórczej.

12. Warunki niniejszej Licencji obowiązują do wygaśnięcia umowy. Niniejsza Licencja wygasa automatycznie bez powiadomienia przez posiadacza praw autorskich w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z jej warunków. W przypadku wypowiedzenia Licencji Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z treści produktów cyfrowych Język Filmu i zniszczyć wszystkie ich kopie oraz usunąć produkty ze stworzonych i rozpowszechnionych przez siebie dzieł pod rygorem narażenia się na odpowiedzialność prawną.

Aktualności w moim życiu
Ciekawostki filmowe

Skróty materiałów
Piszę o filmach

Dyskutujemy o filmach
Materiały główne